Chào em, anh đứng đây từ chiều

Truyện Mới

Bình cũ rượu mới, rượu cũ bình mới, hoặc cả 2 đều mới

Siêu phẩm

Quản trị viên nhiệt tình đề cử

Truyện đã hoàn thành

Không phải chờ, không cần đợi, thoả mãn đam mê

Vừa lên chương

Cập nhật cực nhanh, hơn tốc độ trở mặt của nyc